ADD-ADHD Cyprus

Loading

Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού ΚαταστήματοςΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού ΚαταστήματοςΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Πριν την είσοδο και περιήγηση σας στο δικτυακό μας τόπο, σας καλούμε να συμβουλευθείτε τους κάτωθι όρους, οι οποίοι αποτελούν τους γενικούς όρους πώλησης που διέπουν την εξ αποστάσεως πώληση των προϊόντων κατά την ημερομηνία τοποθέτησης της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, που βρίσκεται στην διεύθυνση https://add-adhd.org.cy/ (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»).

Με την πρόσβαση, περιήγηση, εγγραφή, ή/και χρήση του δικτυακού τόπου  για την ενημέρωση ή/και την αγορά των προϊόντων που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Όρους και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους παρόντες όρους, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση ενημερώνοντας ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Η χρήση του δικτυακού τόπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών-χρηστών των εν λόγω αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

1. Εγγραφή χρήστη

1.1. Η εγγραφή στο δικτυακό τόπο https://add-adhd.org.cy/ επιτρέπεται αποκλειστικά σε: (α) φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), β) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και γ) διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
1.2. Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι: (α) κατά τη στιγμή της εγγραφής του διαδικτυακό τόπο https://add-adhd.org.cy/ παρέχει πλήρεις, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες για το πρόσωπο του και τα στοιχεία ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας, και (β) διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις για την εγγραφή και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
1.3. Η εγγραφή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο με απαραίτητη προϋπόθεση τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων χωρίς τη συμπλήρωση των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Ανάμεσα σε άλλα στοιχεία, ζητείται από το Χρήστη να ορίσει τα στοιχεία πρόσβασης τα οποία αποτελούνται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και έναν κωδικό (password). Ο Χρήστης υποχρεούται να διατηρεί μυστικό το password που διαθέτει για την πρόσβαση του στο δικτυακό τόπο και κατά συνέπεια είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα, ευθύνη, αξίωση, κόστος ή/και δαπάνη συνδεόμενη με κάθε χρήση, παράνομη ή μη, των στοιχείων πρόσβασης του.
1.4. Για την αγορά ενός προϊόντος δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη ως μέλους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ωστόσο, η εν λόγω εγγραφή του χρήστη στο δικτυακό τόπο https://add-adhd.org.cy/ παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας του προσωπικού του λογαριασμού στον οποίο θα έχει αποκλειστική πρόσβαση, ώστε να μπορεί να κάνει εύκολα και γρήγορα τις αγορές του σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς να είναι απαραίτητη η εισαγωγή των στοιχείων του κάθε φορά που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς επίσης και να κάνει χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
1.5. Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με την Εταιρεία συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής, καθώς επίσης και της κοινοποίησης των στοιχείων αυτών σε υπαλλήλους της Εταιρείας προς το σκοπό αυτό.
1.6. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης των προϊόντων θα τηρούνται από την Εταιρεία.

7. Δικαίωμα υπαναχώρησης

7.1. Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την εξ αποστάσεως σύμβαση που συνήψε με την Εταιρεία αποκλειστικά εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος, επιστρέφοντας το στην αρχική του κατάσταση με την υποβολή Δήλωσης Υπαναχώρησης.
7.2. Η Δήλωση Υπαναχώρησης (βρες εδώ υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης) αποστέλλεται μέσω της σελίδας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
7.3. Ο Πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι κατόπιν ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησής με ένα εκ των ανωτέρω περιγραφόμενων τρόπων, η Εταιρεία θα του αποστείλει μια Επιβεβαίωση Παραλαβής της Δήλωσης Υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η εν λόγω Επιβεβαίωση δεν παραληφθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την αποστολή της Δήλωσης Υπαναχώρησης, ο Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εκ νέου.
7.4. Ο Πελάτης θα πρέπει να διαχειριστεί και να εξετάσει το Προϊόν που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε το προϊόν αυτό σε ένα φυσικό κατάστημα αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να διαπιστώσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην αγορά του ή όχι (εφεξής η «Ειθισμένη Εξέταση»).
7.5. Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης:
α. ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης, συνοδευόμενο από την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο αγοράς του.
β. κατόπιν επιστροφής του Προϊόντος, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Πελάτη τα χρήματα που κατέβαλε για την αγορά του (π.χ. καταβεβλημένα έξοδα παράδοσης, τιμήματος) κατόπιν αφαίρεσης:
(ι) των εξόδων επιστροφής του Προϊόντος από τον Πελάτη προς την Εταιρεία,
(ιι) κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, σε περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείριση του Προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της Ειθισμένης Εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.7. κατωτέρω.
γ. εάν το Προϊόν επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του Πελάτη και όχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς της Εταιρείας, η επιστροφή του γίνεται με κίνδυνο του Πελάτη.
7.6. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται και καμία επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή για:
α. προϊόντα τα οποία μπορούν να αντιγραφούν, καθώς επίσης και προϊόντα που είναι φορείς ήχου ή εικόνας ή εικόνας και ήχου ή λογισμικού και έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους (π.χ. Multimedia, CD, DVD, λογισμικά, παιχνίδια,) αν από το αρχικό περιτύλιγμα λείπει το σελοφάν, αν το περιτύλιγμα είναι ανοιχτό, σκισμένο, σημαδεμένο κλπ.
β. προϊόντα σε έκπτωση ή/και σε προσφορά, η επιστροφή ή ανταλλαγή των οποίων με άλλα προϊόντα δεν θα γίνεται δεκτή εκτός αν υπάρχει κάποιο ελάττωμα.
γ. προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά η εγκατάσταση προγραμμάτων (π.χ. η εγκατάσταση λειτουργικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή), η θέση σε λειτουργία, η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν.
δ. προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο Πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή,
ε. προϊόντα τα οποία εξατομικεύονται με την καταχώριση της συσκευής (registration) από τον πελάτη μετά από την παράδοσή τους σε αυτόν π.χ. καταχώριση (registration) μιας συσκευής τύπου smartphone κ.λπ..
7.7. Σε περίπτωση της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης η Εταιρεία θα εκπληρώνει την υποχρέωση της για την επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του Προϊόντος και με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον Πελάτη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν. Ρητώς συμφωνείται ότι ο Πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του στην Εταιρεία να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον Πελάτη, καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.).

10. Περιορισμός ευθύνης

10.1. Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία.
10.2. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.
1.0.3. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες), των προϊόντων που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης ή/και πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την παροχή των σχετικών μέσω αυτού προϊόντων, πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών.
10.4. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων.
10.5. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την εσφαλμένη χρήση του προϊόντος από τον πελάτη.
10.6. Εάν τα προϊόντα προορίζονται για επαγγελματικούς σκοπούς, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια απορρέει από τη χρήση των προϊόντων στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του πελάτη. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην αξία των προϊόντων.
10.7. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ωστόσο η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/πελάτη, η δε Εταιρεία δεν ευθύνεται για την τυχόν κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
10.8. Οι συσχετιζόμενες με την παρούσα ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την Εταιρεία της σχετικής ιστοσελίδας, ούτε του περιεχομένου της.

11. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

11.1. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, σήματα, φωτογραφίες, γραφικά) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των συνεργατών του ή τρίτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση του υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας ή των συνεργατών της. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου προστατεύεται από την κυπριακή και διεθνή Νομοθεσία περί προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.
11.2. Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες/πελάτες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για την τοποθέτηση των παραγγελιών και την επικοινωνία με την Εταιρεία.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών ή/και πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, εφαρμογή, ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από το παρόν ή εξ αφορμής αυτού, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Λεμεσού και θα εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο.